Yapı Denetim Yargı Kararları23.12.2010 Tarihli Yargıtay Kararı – Yapı Denetim

29 Mart 2020

23.12.2010 Tarihli Yargıtay Kararı : Yapı Denetim

 

T.C. YARGITAY 5. Ceza Dairesi Kararı

Esas : 2010 / 9162

Karar : 2010 / 9980

Karar Tarihi : 23.12.2010

ÖZET: Olayda, temel vize işleminin onaylandığının bildirildiği, bir kamu görevlisinin görevinin gereğine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı an­laşma çerçevesinde bir menfaat sağlamayla rüşvet suçunun, yapması gereken işi yapmak için haksız menfaat sağlamasıyla da görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı nazara alınarak, öncelikle suç tarihinde yürürlükte olan mevzuat hü­kümleri uyarınca inşaatın temel vizesinin yapılmasına engel bir durumun olup olmadığının belirlenip sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri yerine eksik araştırma ile hüküm kurulması isabetsizdir.(5237 S. K. m. 252, 257) (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği m. 4)

Dava: Rüşvet almak suçundan sanıklar T. ve S.’in yapılan yargı­lanmaları sonunda; sanıkların rüşvet almaya teşebbüsten mahkûmiyetlerine dair, Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 17.06.2010 gün ve 2010/188 Esas, 2010/173 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Müteahhitlik yapan müşteki S… Emlak’ın Mamak, 36453 ada 1 parsel numaralı taşınmazla ilgili olarak S… İnşaat Limited Şirketi adına Mamak Beledi­yesinden 11.12.2009 tarihinde yapı ruhsatı alarak inşaata başladığı, 17.03.2010 tarihinde de temel vizesi için müracaat ettiği, evrakların şube müdürü tarafından harita teknikeri olarak görev yapan sanık T.’ye verildiği, bu sanığın vizeyi verebilmesi için müştekiden 15.000 TL istediği, daha sonra bu rakamı 7.000 TL.ye düşürdüğü, bilahare sanık S.’in müştekinin bürosuna giderek <2.000 TL ver, sana vize alalım, yoksa dosyanı encümene vereceğiz, Belediye Encümeni sana ceza kesecek> şeklindeki sözleri üzerine müştekinin Emniyet Müdürlüğüne müracaat ettiği, S. ile irtibata geçerek parayı hazırladığı, sanık T.’nin müştekinin bürosuna gelerek seri numaraları tespit edilmiş olan paraları aldığı, arabasına binerken güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı, sanıkların bu şekilde rüşvet almak suçunu işledikleri iddia edilmesi karşısında; sanık T.’nin 8 ya da 9 Nisan günü inşaatta gerekli ölçümleri yaptığını, temel betonun genel olarak mimari projeye uygun olduğunu gördüğünü, denetim firması yetkililerine de inşaatın projeye uygun olduğunu sözlü olarak bildirdiğini, iş yoğunluğu nedeniyle raporu henüz hazırlayamadığını, üzerinde ele geçirilen paranın müşteki tarafından kendisine borç verildiğini, sanık S. ise müş­tekinin dosyasının T.’de olduğunu, kendisinin görevli olmadığını, sadece müştekinin yemek yeme ve konuyla ilgili görüşme talebini T.’ye ilettiğini, para pazarlığı yapmadığını, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını savunması, sanık T. müdafiin 06.09.2010 günlü dilekçesine eklediği Mamak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2010 günlü cevabi yazı içeriğinde; 36453 ada 1 parselde yapılan inşaata ilişkin temel vizesinin yapılmasına engel hal bulunmadığı, 05.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetim ve Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesi hükmü doğrultusunda temel vize işleminin onaylandığının bildirildiği, bir kamu görevlisinin görevinin gereğine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı an­laşma çerçevesinde bir menfaat sağlamayla rüşvet suçunun, yapması gereken işi yapmak için haksız menfaat sağlamasıyla da görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı nazara alınarak, öncelikle suç tarihinde yürürlükte olan mevzuat hü­kümleri uyarınca anılan inşaatın temel vizesinin yapılmasına engel bir durumun olup olmadığının belirlenip sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri yerine eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozmanın mahiyetine göre tutuklu sanıklar T. ve S.’in bihakkın TAHLİYELERİNE, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değiller ise derhal salıverilmeleri hususunun mahalline bildirilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 23.12.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ima ihsan ağapınar logo beyaz, ima, avukat ihsan ağapınar, ihsan mustafa ağapınar
Mustafa Kemal Mah. 2124. Cd. NO:16/6 Yaşam İş Merkezi Çankaya - Ankara
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A K:1/8 Merkez - Denizli
info@ihsanagapinar.av.tr
DANIŞMA HATTI

Sitedeki tüm yazılı materyal, dosya, bilgi, logo, resim ve ilgili fikri haklar İMA Hukuk’a aittir. Yazılı onay olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz.

Copyright © İMA Hukuk